วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดีย จีน เขมร ลัทธิเชื่อผี ศาสนาพุทธ ฮินดู ฯลฯ วัฒนธรรมคือนิยามของวัฒนธรรมที่ผู้คนและสังคมสร้าง สะสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมและหลากหลาย แต่เน้นมิติแห่งความดี และมักใช้เป็นข้ออ้างในการครอบงำและครอบงำ สิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงเป็นการสร้างวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยใหม่ที่สมาชิกในสังคมปกป้องและปฏิบัติ บ่อน้ำสามารถสืบย้อนไปถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สงครามโลกครั้งที่ 2 หลวงพิบูลสงครามสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมกลางของไทยให้เป็นวัฒนธรรมของชาติ กำหนดมัน และป้องกันไม่ให้ชนกลุ่มน้อยแสดงวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมพลเรือนของคนรุ่นปัจจุบันส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมไทยภาคกลางในอุดมคติ ซึ่งเป็นการสร้างใหม่ที่ผสมผสานลักษณะชาตินิยมในรัชกาลที่ 5 ของกัมพูชาเข้ากับหลักคำสอนของสามัญชนที่ชื่นชอบคุณลักษณะเฉพาะตัว มันเป็นเรื่อง มีเพียงศาสนาเดียวของไทยกลางที่ปกครองโดยพุทธศาสนาเถรวาทราชวงศ์จักรี

พระพุทธศาสนาเถรวาทเน้น: คนส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรลุการตรัสรู้และเข้าถึงพระนิพพานได้ และสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือ สะสมบุญผ่านพิธีการอันสูงส่ง เช่น การให้อาหารพระสงฆ์และการบริจาคให้กับวัด คำสอนทางศาสนาได้รับเลือกให้สนับสนุนมุมมองใหม่ของลัทธิขงจื๊อซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เสาหลักสามประการ พระพุทธศาสนาไทยยังผสมผสานการบูชาผีเขมรกับความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทพสมมติ อีกทั้งยังเน้นรูปแบบเหนือเนื้อหา คนไทยเห็นคุณค่าและชื่นชมมารยาทภายนอกของเขาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่กลมกลืนกัน กฎจรรยาบรรณหลายอย่างเป็นผลพลอยได้จากพระพุทธศาสนา สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เผชิญหน้า หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชน เสียหน้าเป็นความอัปยศของคนไทย ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและการประนีประนอมในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หากทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วย ไหว้ก็จะเป็นการทักทายและเคารพผู้อาวุโสตามประเพณี โดยมีพิธีการที่เคร่งครัด คนไทยใช้ชื่อแทนนามสกุลและใช้คำว่า “คุณ” นำหน้าชื่อที่กำหนด อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย ด้านต่างๆ

 • วัฒนธรรมไทย ภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ภาษาไทยที่ใช้ในการพูดและเขียน รวมทั้งประโยคสร้างสรรค์ที่บันทึกไว้ เขียนและไม่เขียน
 • มารยาท หมายถึง พฤติกรรมและพฤติกรรมระหว่างคนที่สังคมยอมรับ เช่น รูปลักษณ์และมารยาททางภาษา
 • การแต่งกาย หมายถึง เสื้อผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย
 • ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาหมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันสำคัญ
 • วิจิตรศิลป์ หมายถึง วิจิตรศิลป์และงานฝีมือ ภาพวาด สถาปัตยกรรม และประติมากรรม
 • การแสดงหรือละคร หมายถึง เกมและของเล่นไทย ดนตรีไทย เพลงไทยประเภทต่างๆ และศิลปะการแสดงไทย วัฒนธรรมไทย ภาคใต้
พระ

วัฒนธรรมที่สื่อถึงความเป็นไทย

 • ชุด วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
  วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย ตั้งแต่สมัยโบราณ คนไทยมีการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้ผ้าไทยที่ทำจากผ้าไหม ผ้าทอมือต่างๆ เพื่อทำผ้าสไบสำหรับผู้หญิงไทย ผู้ชายเป็นชาวบ้าน นิยมใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน และยังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้หญิงไทยสวมผ้าเตี่ยวในรูปของแขนทรงกระบอก ในขณะที่ผู้ชายสวมเสื้อคลุมสีม่วงและเสื้อเชิ้ตแขนยาวปิดคอ ชุดแบบนี้หายากในเมืองไทยเพราะคนไทยชอบใส่เสื้อผ้าอินเทรนด์ในสมัยนี้ ตามคำกล่าวของชาวยุโรป เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเริ่มหายไป
 • ภาษา
  เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดในโลกจึงมีภาษาเป็นของตัวเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประเทศไทยมีภาษาราชการ เป็นภาษากลาง และประชาชนในประเทศสามารถสื่อสารกันได้ด้วยภาษากลางนั้นไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดก็ตาม นั่นก็เพราะว่าประเทศไทยมีภาคหลักถึงสี่ภาค แต่ละภาคก็ใช้ภาษาต่างกันไป ด้วยความแตกต่าง ภาษากลางจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้คนไทยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
 • อาหาร
  สำหรับคนไทย วัฒนธรรมอาหารมีความสำคัญพอๆ กับวัฒนธรรมเสื้อผ้าและวัฒนธรรมทางภาษา และวัฒนธรรมอาหารไทยก็มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ละพื้นที่มีลักษณะอาหารที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมเราเรียกว่าวัฒนธรรมอาหารไทย อาหารไทยขึ้นชื่อในประเทศไทยมีมากมาย เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย ตลอดจนอาหารไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาหารก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของประเทศไทย คนไทยต้องใส่ใจและคิดว่าอาหารไทยไม่แพ้อาหารประเทศใด
 • วิจิตรศิลป์
  ถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ เป็นงานที่สร้างขึ้นเพื่อความงามที่นำความสุขมาสู่หัวใจ ผลงานส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาและเพื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยมีสถาปัตยกรรมแบบบ้านไทยที่โดดเด่น ประติมากรรม ภาพวาด การเต้นรำ และศิลปะ รวมทั้งผลงานที่ปรากฏในวัดต่างๆ ศิลปะไทยที่สำคัญ เช่น ดนตรี วรรณกรรม วัฒนธรรมไทย

บทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรม

วัฒนธรรม
 1. เป็นเครื่องมือที่กำหนดวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ดังนั้นภาระผูกพันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันของสังคม วัฒนธรรมสร้างรูปแบบ นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ทุกสังคมต้องมี และที่สะสมมาคือผลรวมของภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคม แบบอย่างของครอบครัวในสังคมไทยของเราที่ตกทอดและตกทอดมา กำหนดบทบาทของสถานะในระบบครอบครัว เช่น สังคมไทยต้องการผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว มันเป็นการแบ่งบทบาทราวกับว่าเราเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่จะบอกเราว่าเราเป็นผู้หญิง พี่ชายต้องดูแลน้องชาย หรือถ้าแต่งงานแล้ว สามีต้องมีตัวโตกว่าภรรยาของเขา นั่นคือกำหนดบทบาททางสังคมในระบบครอบครัว
 2. สิ่งสำคัญสำหรับวัฒนธรรมไทยคือเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย เช่น เรามักจะเคารพผู้ใหญ่ของเรา เมื่อพบผู้ใหญ่เราเคารพเขา ยกมือ
 3. คนไทยคุมคนในสังคมไม่โกง เน้นประเด็นเรื่องการแต่งงาน ประเพณีของเราสอนว่าถ้าเป็นผู้หญิงต้องแต่งงานตามประเพณีก่อนจึงจะอยู่ร่วมกับผู้ชายได้ อย่าคลายผ้าหรือวิ่งตามเขา สิ่งที่เราถูกสอนมาคือความคิดที่จะควบคุมคนในสังคมไม่ให้ขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณี
 4. การกำหนดค่านิยมและความเชื่อในชีวิตของผู้คนในสังคม ชาวไทยจำนวนมากนับถือศาสนาพุทธ เชื่อในกรรม เชื่อเรื่องอภัยโทษ และเชื่อเรื่องความเมตตา ถือเป็นบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทย มีความหลากหลายและเชื่อมโยงกันในแต่ละสังคม

บทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทยคือเวลากินอาหารที่ไม่ใช่อาหารขยะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน เมื่อพูดถึงที่อยู่อาศัย จำเป็นต้องคำนึงถึงทิศทางลมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างบ้านหรือแม้แต่เครื่องแต่งกายซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทยนั้นจะต้องไม่มีด้านหน้าและด้านหลัง ฉันมี. แต่ก่อนจะใช้ปัญญาเป็นยาสมุนไพร แล้วยุคของวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มาถึง แต่ถึงแม้วันนี้เราจะพยายามรื้อฟื้นปัญหาของแพทย์เปรียบเสมือนองค์ประกอบพื้นฐานสี่ประการของวัฒนธรรมไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตที่มีตัวเลือกต่างๆ ออกมา เสื้อผ้า อาหาร และที่อยู่อาศัย ยาที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทย วัฒนธรรมไทย

การเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอาเซียน

วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตเพราะประเทศใดในอาเซียน 10 ประเทศ วิถีชีวิตและวิถีชีวิตของเรา ในอนาคต เราจะเป็นประชาคมอาเซียน เราจะรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ได้หรือไม่? หรือผสมกันอย่างไร? มองแบบนั้นก็ต้องหันกลับมามอง ความเชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียนได้ เราคาดหวังอะไรจากการบูรณาการชุมชน คำตอบอยู่ที่ประชาคมอาเซียน เรามีสภาพแวดล้อมที่ดีที่จะปราศจากโรคและมีสุขภาพดี มีความสามัคคีที่เน้นการฝึกอบรมทางปัญญา หรือแม้แต่แนวทางของอาเซียนทั้งหมดกลับกลายเป็นจุดเน้นที่การพัฒนาสำหรับผู้ที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีการคุ้มครองและสวัสดิการสังคมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ แล้วเรียนต่อจนปริญาตรี ค่ารักษาพยาบาลฟรี สิทธิทางสังคมและความยุติธรรมต้องเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คุณต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นั่นคือ ปกป้องสิ่งแวดล้อม ปกป้องทุนทางสังคม ผสมผสานวัฒนธรรมต่างประเทศวัฒนธรรมไทยและพิธีการของเราเป็นแบบอย่างสำหรับเรา แต่บางทีแม้แต่วันนี้เราก็รับพิธีจากต่างประเทศ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาร์และชาวต่างประเทศเข้าร่วมในพิธีนี้ ตื่นนอนตี 3 เพื่อดูพิธีอาบน้ำของพระภิกษุสงฆ์ พิธีกรรมนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องศาสนา ไปเฝ้าพระอานนท์ เจ้าอาวาสวัดเอาน้ำที่ผิงมาเช็ดพระพักตร์ มันเหมือนกับการอาบน้ำ แต่จริงๆ แล้วการเช็ดพระเนตรพระพุทธรูปในเมืองนั้นเป็นพิธีกรรม หรืองานบุญของชาวพม่าเขาเอาเงินใส่กล่องบริจาค กรุณานำเงินเข้าตู้จนเต็ม ชาวพม่ามองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อทางพิธีกรรมซึ่งเป็นความเชื่อที่สูงมากของชาวพม่า วัฒนธรรมไทย