อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย

อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมของไทยกำลังถูกคุกคาม เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโดยไม่มีทิศทางเฉพาะ เนื่องจากสังคมปัจจุบันอยู่ในภาวะสุดโต่ง จึงต้องเน้นการลงทุนทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ให้มากที่สุด มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งในระดับสังคมเมืองและชนบท ซึ่งมักมาจากภายนอก และมักเรียกว่าความขัดแย้งในปัจจุบันไม่ได้ ที่ชัดเจนที่สุดคือความแตกต่างของอายุ กล่าวคือ คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ และเป็นผลให้ช่องว่างระหว่างคนรวยที่เป็นนายทุนกับคนจนซึ่งเป็นคนทำงานหนัก วัฒนธรรมดั้งเดิมสูญเสียความหมายไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็น กำลังเพิ่มขึ้น เพราะคนรุ่นใหม่เข้ามารับและสร้างสิ่งใหม่ ยิ่งของใหม่ไม่มีการปรับปรุง ยิ่งแปลก ยิ่งเก๋ไก๋ สว่างไสว ในขณะที่คนรุ่นใหม่ ซึ่งก็คือมวลชน หลั่งไหลด้วยรูปแบบใหม่ๆ มาจาก.งานวัฒนธรรม

รัฐเองควรต้องหาวิธีที่จะชะลอการเปลี่ยนแปลงที่ประมาทนี้ เพราะผู้รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในรัฐบาลคือพ่อค้าและนักการเมืองที่มุ่งแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น ด้วยความเชื่อที่ว่ารายได้ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวมีเป้าหมายที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุและจิตวิญญาณมาสู่ผู้คนในสังคม ความเชื่อนี้จึงเห็นได้ชัดว่าเป็นของประเทศโลกที่สาม เนื่องจากเมื่อทั้งเศรษฐกิจทุนนิยมและเศรษฐกิจสังคมนิยมตัดสินใจในเรื่องนี้ พวกเขาเน้นสิ่งเดียวกันที่เป้าหมายวัตถุนิยม วิธีอนุรักษ์และสร้างสรรค์ มีความสมดุลระหว่างความต้องการวัสดุ

ไร้สาระอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับเรื่องของจิตใจเกี่ยวกับศีลธรรมและระบบศีลธรรมของมนุษย์ ในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่มุ่งแต่การเอารัดเอาเปรียบตนเองและเพื่อนฝูงเพื่อความผาสุกของตนเองเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงลักษณะส่วนรวมหรือสังคมของมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เรียกได้ว่าเรารอดได้ด้วยการสนับสนุนกันที่ต้องคู่กัน คนในสังคมไทยทุกวันนี้มีความเห็นแก่ตัวและพยายามสร้างความเป็นปัจเจก จนกว่าจะไร้มนุษยธรรม

อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ทำยังไง

อนุรักษ์

 1. ศึกษาและศึกษาวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น มิได้ถูกรวบรวมศึกษาเพื่อทราบความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกไทยอย่างแท้จริง ใช้สำหรับ
 2. ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าร่วมกันและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและระดับภูมิภาค สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้คนในการปรับตัวและตอบสนองต่อกระแสวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างเหมาะสม
 3. ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมรณรงค์เพื่อภาครัฐและเอกชน และประสานความรู้ วิชาการ และบริการทางการเงินเพื่อกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยตระหนักว่าทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริม
 4. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในและระหว่างประเทศ ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 5. สร้างเจตคติของความรู้ความเข้าใจที่ทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง รักษา และดูแล สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติและมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
 6. เราจะสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นฐานในการเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้คนเข้าใจสามารถเลือก ตัดสินใจ และปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ได้ สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากขึ้น

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

 1. การวิจัยภูมิปัญญาไทยในสาขาต่างๆ ควรศึกษาและรวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยเฉพาะภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการค้นคว้าประวัติศาสตร์ในอดีตและปัจจุบัน
 2. สร้างความตระหนักและอนุรักษ์คนในท้องถิ่นให้เข้าใจถึงธรรมชาติและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม และสร้างความรู้สึกร่วมเป็นท้องถิ่นสนับสนุน นอกจากสนับสนุนการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังสร้างความรู้และความภาคภูมิใจในชุมชนที่แสดงสภาพความเป็นอยู่และประวัติศาสตร์ของชุมชนอีกด้วย
 3. ฟื้นฟูด้วยการเลือกภูมิปัญญาที่สูญหายหรือสูญหายเพื่อให้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม
 4. การพัฒนาต้องเริ่มสร้างและปรับปรุงปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตามกาลสมัย โดยการใช้ปัญญาเป็นพื้นฐานในการจัดกลุ่มพัฒนาอาชีพ จำเป็นต้องนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารองรับการใช้งานต่อไปในด้านการผลิต การตลาด และการจัดการ ตลอดจนปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. ถ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีตโดยคัดสรรและกลั่นกรองด้วยเหตุและผล และถ่ายทอดให้คนในสังคมเข้าใจค่านิยม ข้อดีและข้อปฏิบัติที่เหมาะสม ผ่านระบบครอบครัว กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ
 6. เราจะส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายที่สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาภูมิภาคต่างๆ และส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
 7. สำนักพิมพ์แลกเปลี่ยน โดยการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมโดยทำให้เกิดการเผยแพร่ภูมิปัญญาจากภูมิภาคต่างๆอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกในสื่อและวิธีการที่หลากหลาย
 8. ส่งเสริมปราชญ์ในท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือชาวบ้านพัฒนาศักยภาพของตน ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะแสดงศักยภาพทางปัญญาของตน เกียรตินิยมความสามารถเต็มรูปแบบได้รับการยกย่องในหลากหลายวิธี อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย

บทความที่น่าสนใจ