อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย

อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย

อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมของไทยกำลังถูกคุกคาม เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจโดยไม่มีทิศทางเฉพาะ เนื่องจากสังคมปัจจุบันอยู่ในภาวะสุดโต่ง จึงต้องเน้นการลงทุนทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ให้มากที่สุด มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งในระดับสังคมเมืองและชนบท ซึ่งมักมาจากภายนอก และมักเรียกว่าความขัดแย้งในปัจจุบันไม่ได้ ที่ชัดเจนที่สุดคือความแตกต่างของอายุ กล่าวคือ คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ และเป็นผลให้ช่องว่างระหว่างคนรวยที่เป็นนายทุนกับคนจนซึ่งเป็นคนทำงานหนัก วัฒนธรรมดั้งเดิมสูญเสียความหมายไปเร็วกว่าที่ควรจะเป็น กำลังเพิ่มขึ้น เพราะคนรุ่นใหม่เข้ามารับและสร้างสิ่งใหม่ ยิ่งของใหม่ไม่มีการปรับปรุง ยิ่งแปลก ยิ่งเก๋ไก๋ สว่างไสว ในขณะที่คนรุ่นใหม่ ซึ่งก็คือมวลชน หลั่งไหลด้วยรูปแบบใหม่ๆ มาจาก.งานวัฒนธรรม รัฐเองควรต้องหาวิธีที่จะชะลอการเปลี่ยนแปลงที่ประมาทนี้ เพราะผู้รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในรัฐบาลคือพ่อค้าและนักการเมืองที่มุ่งแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น ด้วยความเชื่อที่ว่ารายได้ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวมีเป้าหมายที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุและจิตวิญญาณมาสู่ผู้คนในสังคม ความเชื่อนี้จึงเห็นได้ชัดว่าเป็นของประเทศโลกที่สาม เนื่องจากเมื่อทั้งเศรษฐกิจทุนนิยมและเศรษฐกิจสังคมนิยมตัดสินใจในเรื่องนี้ พวกเขาเน้นสิ่งเดียวกันที่เป้าหมายวัตถุนิยม วิธีอนุรักษ์และสร้างสรรค์ มีความสมดุลระหว่างความต้องการวัสดุ ไร้สาระอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับเรื่องของจิตใจเกี่ยวกับศีลธรรมและระบบศีลธรรมของมนุษย์ ในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ คนส่วนใหญ่มุ่งแต่การเอารัดเอาเปรียบตนเองและเพื่อนฝูงเพื่อความผาสุกของตนเองเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงลักษณะส่วนรวมหรือสังคมของมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เรียกได้ว่าเรารอดได้ด้วยการสนับสนุนกันที่ต้องคู่กัน คนในสังคมไทยทุกวันนี้มีความเห็นแก่ตัวและพยายามสร้างความเป็นปัจเจก จนกว่าจะไร้มนุษยธรรม อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ทำยังไง ศึกษาและศึกษาวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น มิได้ถูกรวบรวมศึกษาเพื่อทราบความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกไทยอย่างแท้จริง ใช้สำหรับ ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าร่วมกันและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติและระดับภูมิภาค สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้กับผู้คนในการปรับตัวและตอบสนองต่อกระแสวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างเหมาะสม ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมรณรงค์เพื่อภาครัฐและเอกชน และประสานความรู้ … Read more